Text Size

Regulamin porządkowy

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” Sp. z o. o. w Ciechocinku

 • Każda osoba przybywająca do sanatorium podlega obowiązkowi meldunkowemu w recepcji.
 • Przy przyjęciu otrzymuje Kartę Pobytu, którą legitymuje się na terenie sanatorium.
 • Goście, którzy posiadają przedmioty przedstawiające szczególną wartość powinni je oddać do depozytu w recepcji lub zabezpieczyć we własnym zakresie. Za zgubione, niezabezpieczone i nie przekazane do depozytu przedmioty sanatorium nie ponosi odpowiedzialności.
 • Osoby przebywające w sanatorium zobowiązane są do uiszczenia opłaty za pobyt najpóźniej do 3 dni od przyjazdu w recepcji.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 • Wszystkie imprezy kulturalno-oświatowe odbywają się do godz. 22:00.
 • Plan imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-turystycznych jest do wglądu na tablicy informacyjnej przy stołówce.
 • Na terenie sanatorium obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i korzystania z innych używek.
 • Odwiedziny trwają do godz. 22:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji i wpisaniu odwiedzających do zeszytu odwiedzin.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych sanatorium, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób według poniższego cennika.
  1. Zniszczenie powierzchni ścian, uszkodzenie/zbicie: umywalki, muszli WC, kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience itp.- odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz naprawy.
  2. Uszkodzenie/zalanie fotela, łóżka – 800,00zł
  3. Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi, w tym odbiornika TV – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu produktu.
  4. Brak lub stłuczenie naczyń stołowych będących na wyposażeniu pokoju hotelowego – zgodnie z ceną zakupu nowych naczyń.
  5. Za zniszczenie lub brak:
   • materac – 630zł
   • ochraniacz na materac – 40zł
   • kołdra – 70,00zł
   • poduszka – 45,00zł
   • narzuta – 120,00zł
   • koc – 65,00zł.
   • prześcieradło – 30,00zł
   • poszwa – 58,00zł
   • poszewka – 18,00zł
   • szlafrok – 100,00zł
   • ręcznik – 27,00zł
   • krzesło – 200zł
  6. Zgubienie klucza do drzwi wejściowych do pokoju - 20,00zł.
 • O zaistniałej szkodzie lub braku sprzętu w pokoju (wg spisu inwentarza) należy zgłaszać w recepcji.
 • Goście wychodzący poza obiekt zobowiązani są każdorazowo zostawiać klucz w recepcji.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (na poziomie „0” przy stołówce znajduje się prasowalnia).
 • W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu zostały zainstalowane instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru. W związku z tym zakazuje się palenia papierosów, e-papierosów, kadzidełek i świec w pokojach hotelowych.
  Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieumyślnego uruchomienia alarmu lub umyślnego lecz nieuzasadnionego zniszczenia czujników lub Ręcznego Ostrzegania Pożarowego, koszty naprawy/wezwania służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie) pokrywa gość hotelowy w ryczałtowej wysokości 500,00zł
 • Wszystkie usterki należy zgłaszać w recepcji.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu

REGULAMIN TURNUSU

 1. Uczestnik turnusu przybywający do sanatorium winien posiadać ze sobą skierowanie wydane przez NFZ (turnus sanatoryjny) lub organizatora turnusu (turnus rehabilitacyjny). Powyższe nie dotyczy gości komercyjnych.
 2. Rejestracja uczestników odbywa się w recepcji w dniu przyjazdu.
 3. Dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ pobyt w Sanatorium liczony jest od dnia wskazanego w skierowaniu od godziny 14:00. do ostatniego dnia turnusu wskazanego w skierowaniu do godziny 12:00. Dla pozostałych gości doba obowiązuje od godziny 12:30 do godziny 10:00.
 4. Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 5. Uczestnik turnusu winien zgłaszać się w wyznaczonych terminach na badania lekarskie i zabiegi lecznicze. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną (pok. 2, poziom „0”, nr tel. 511).
 6. Wieczorny obchód pielęgniarski od godziny 19:00 do godziny 21:00.
 7. Zabiegi wykonywane są tylko w dniu i o godzinie zaplanowanej w karcie zabiegowej.
 8. Uczestnik turnusu, który nie przestrzega wyznaczonego terminu lub zmienia sam porę zabiegu, traci do niego prawo.
 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu traci prawo do zleconego zabiegu.
 10. Uczestnicy turnusu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wskazań lekarskich dotyczących zabiegów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania leków.
 11. Uczestników turnusu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych, p/poż., porządku i czystości w pokojach i w pomieszczeniach na terenie sanatorium.
 12. Uczestnik turnusu zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu picia alkoholu oraz palenia tytoniu i innych używek szkodliwych dla zdrowia pod karą pokrycia kosztów zniszczeń i wydalenia z turnusu.
 13. Przed wyjściem z pokoju prosimy o wyłączenie zbędnych urządzeń, zamknięcie okien i drzwi.
 14. W czasie przebywania uczestników turnusu w pokojach sugeruje się, aby nie zamykać drzwi na klucz ze względów p/poż oraz w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00. Po godz. 22:00 obowiązuje zakaz wychodzenia uczestników na zewnątrz budynku sanatorium. Przyjmowanie gości z zewnątrz odbywać się może do godz. 22:00. Przed wejściem gościa prosimy o zgłoszenie w recepcji.
 16. Opuszczenie sanatorium przez uczestnika turnusu powyżej 12 godzin jest niedozwolone. Przepustki są udzielane przez lekarza wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
 17. W przypadku opóźnienia przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu uczestnik turnusu ponosi pełne koszty pobytu, zgodnie z terminem rezerwacji.
 18. Skrócenie pobytu dla pacjentów ze skierowaniem z NFZ jest możliwe na pisemny wniosek:
  • Z powodu choroby, która uniemożliwia mu kontynuowanie pobytu.
  • Z powodu przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod jego opieką.
  • W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn innych niż wymienione wyżej kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 97,00zł w tym VAT za skrócenie okresu pobytu pokrywającą koszty ponoszone przez sanatorium z tytułu zabezpieczenia pobytu za każdy osobodzień, jaki pozostaje do końca trwania turnusu.
 19. W trakcie przyjęcia do sanatorium kuracjusz podpisuje oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków skracania okresu pobytu i wyrażeniu zgody na ponoszenie kosztów za niewykorzystane osobodni.
 20. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu kuracjusz może być dyscyplinarnie usunięty z sanatorium.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy